รับสมัครครู

Tabs

 สมัครครูออนไลน์  <= คลิกที่นี่

โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา

ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาร่วมงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง

- ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย                        - ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

- ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์                    - ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย

- ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ                   - ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล

- ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์                          - ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

- ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น                       - ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

- เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

2. ลักษณะงาน

- การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

- การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

- การจัดเตรียมแผนการสอน สื่อการสอน ให้การสอนอย่างรอบด้าน

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

- สัญชาติไทย

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

- นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ หรือครูผู้มีประสบการณ์

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. หลักฐานการสมัคร

- ประวัติส่วนตัว(Resume/CV)

- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

**ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารได้ที่

ฝ่ายธุรการ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 125/4 หมู่ 1 ต.ลำปางหลวง

อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.054-832-888

หรือกล่องข้อความเพจของโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา
สมัครครูออนไลน์  <= คลิกที่นี่