นางสาวลลิตา ก๋าวิน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 152990026XXXX
 • วันเกิด : 13/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061316XXXX
 • Facebook :
 • Email : lalita67323@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อ้อมอารีพิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่