นางศรีอร มะลิวัลย์

ครูผู้สอน

 • อายุ 50 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 352010038XXXX
 • วันเกิด : 13/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082987XXXX
 • Facebook :
 • Email : srionmaliwan70@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อ้อมอารีพิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการ วันสำคัญทางศาสนา นางศรีอร มะลิวัลย์ 01/07/2020 - 25/02/2021