นางสาวน้ำฝน นันต๊ะ

ธุรการ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 352030031XXXX
 • วันเกิด : 06/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 064497XXXX
 • Facebook :
 • Email : omareepittaya@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อ้อมอารีพิทยา
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
 • ตำแหน่ง : ธุรการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่