สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 0 1 1 1
ป.2 2 0 2 2
ป.3 1 4 5 2
ป.4 0 1 1 1
ป.5 2 3 5 1
ม.2 9 3 12 2
ม.3 0 2 2 1
อ.3 0 1 1 1
รวม 14 15 29 11