สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 14 27 1
ป.2 17 13 30 1
ป.3 35 25 60 2
ป.4 26 17 43 2
ป.5 32 27 59 2
ป.6 33 32 65 2
ม.1 22 18 40 1
ม.2 26 26 52 2
ม.3 37 38 75 2
ม.6 3 5 8 1
อ.1 9 11 20 1
อ.2 17 12 29 1
อ.3 17 17 34 1
รวม 287 255 542 19

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 13 14 27 นางสาวศิรินันท์ มาพล นางสาวลลิตา ก๋าวิน
ป.2/1 17 13 30 นางสาวสร้อยทอง แสนไชย นางมาลี ตู้ธนสาร
ป.3/1 17 12 29 นางหทัยการณ์ เหมือนโต นางสาวกัญญาพัชร ภัทรลาภา
ป.3/2 18 13 31 นางสาวคนึงนิตย์ สายปัญญา นายจอมขวัญ ขัติปัญญา
ป.4/1 14 8 22 นางสาววิภาดา คำปวน
ป.4/2 12 9 21 นางนงลักษณ์ พานิชย์
ป.5/1 17 14 31 นายอาทิตย์ คำสม นางสาววิภารัตน์ จินะทา
ป.5/2 15 13 28 นายณัฐพงษ์ วงศ์ใหญ่ นางสาวปราณี ไชยอินทร์
ป.6/1 18 15 33 นางสาวอมรรัตน์ วงค์ฝั้น
ป.6/2 15 17 32 นายอภิสิทธิ์ อาดย่อแฮ นางสาวกรรณิกา ฟูปัญญา
ม.1/1 22 18 40 นางสาวสุธิพร ชัยพูน นายณชรต จันทร์นาม
ม.2/1 8 20 28 นางจงกลณีย์ ลินพล นางสุนิสา ตันกุระ
ม.2/2 18 6 24 นางสาวพรชุดา พันธ์ชุมภู
ม.3/1 17 23 40 นางสาวอมรรัตน์ สิทธิหาญ
ม.3/2 20 15 35 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โกฎิ
ม.6/1 3 5 8 นางสาวอัฉรีย์ ทรายทา
อ.1/1 9 11 20 นางสาวมัญชุสา ไชยทอง
อ.2/1 17 12 29 นางศรีอร มะลิวัลย์ นางสรัญญา โยสิทธิ์
อ.3/1 17 17 34 นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์หลาก นางดุษฎี อุดชะยา
รวม 287 255 542