สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 13 25 2
ป.2 33 31 64 2
ป.3 28 28 56 2
ป.4 27 41 68 2
ป.5 30 30 60 2
ป.6 32 32 64 2
ม.1 44 39 83 3
ม.2 46 46 92 3
ม.3 33 34 67 2
อ.2 8 11 19 2
อ.3 13 15 28 1
รวม 306 320 626 23

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 3 1 4 นางสาวนฤมล พินใจ
ป.1/2 9 12 21 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
ป.2/1 18 16 34 นางกนิษฐา มาไกล
ป.2/2 15 15 30 นางพรรณี ทรายหมอ
ป.3/1 15 13 28 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
ป.3/2 13 15 28 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
ป.4/1 13 21 34 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
ป.4/2 14 20 34 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
ป.5/1 18 12 30 นายจันทรัตน์ วงชารี
ป.5/2 12 18 30 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
ป.6/1 16 17 33 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
ป.6/2 16 15 31 นางสาวกาญจนา คำดี
ม.1/1 15 15 30 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
ม.1/2 12 12 24 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี นายนิพล ชัยวงษ์วัน
ม.1/3 17 12 29 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ นายธนวัฒน์ จวรรณตุม
ม.2/1 15 16 31 นายนชวนนท์ สุนทรสุข นางสาวศิริยา สมบูรณ์
ม.2/2 15 16 31 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต นางสาวศิริยา สมบูรณ์
ม.2/3 16 14 30
ม.3/1 16 16 32 นายพนมกร กองแสง
ม.3/2 17 18 35 นายบรรจบ ไชยอาม
อ.2/1 4 7 11 นางจันทร์ดี คำสัจ
อ.2/2 4 4 8
อ.3/1 13 15 28 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม
รวม 306 320 626