นางภัคจิรา ไกรณรงค์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน

นางสาวกัญญาพัชร ภัทรลาภา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจงกลณีย์ ลินพล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์โกฎิ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายณัฐพงษ์ วงศ์ใหญ่

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวน้ำฝน นันต๊ะ

ตำแหน่ง : ธุรการ

นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์หลาก

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอมรรัตน์ วงค์ฝั้น

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายเกษฎา ศิลาอนุกุล

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวแคทลียา คำฟู

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวคนึงนิตย์ สายปัญญา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายจอมขวัญ ขัติปัญญา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางนงลักษณ์ พานิชย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวลลิตา ก๋าวิน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอรวรรณ วรรณโสภา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอาทิตย์ คำสม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางทองสุข ไชยหล้า

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธนวัฒน์ ไชยมะโน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวมัญชุสา ไชยทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววิภาดา คำปวน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศิรินันท์ มาพล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุธิพร ชัยพูน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอัฉรีย์ ทรายทา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวปราณี ไชยอินทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางมาลี ตู้ธนสาร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางดุษฎี อุดชะยา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอภิสิทธิ์ อาดย่อแฮ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสรัญญา โยสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวอมรรัตน์ สิทธิหาญ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางลำดวล แก้วมาเรือน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน