คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
3 ท12101 ภาษาไทย 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
4 ท12101 ภาษาไทย 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
5 ท13101 ภาษาไทย 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
6 ท13101 ภาษาไทย 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
7 ท14101 ภาษาไทย 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
8 ท15101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
9 ท16101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
10 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
11 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
12 ท21101 ภาษาไทย1 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
13 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
14 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
15 ท22101 ภาษาไทย3 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
16 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
17 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
18 ท23101 ภาษาไทย5 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
19 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2563 นายพนมกร กองแสง
20 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
21 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
22 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
23 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
24 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
25 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
26 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
27 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
28 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
29 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นายพนมกร กองแสง
30 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
31 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
32 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
33 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นายพนมกร กองแสง
34 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
35 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นายพนมกร กองแสง
36 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
37 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
38 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นายพนมกร กองแสง
39 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
40 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
41 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นายพนมกร กองแสง
42 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
43 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
44 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
45 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
46 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2563 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
47 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2563 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
48 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
49 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
50 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
51 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
52 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
53 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
54 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 0/2563 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
55 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
56 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
57 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
58 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 0/2563 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
59 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
60 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 0/2563 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
61 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
62 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
63 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
64 ว21102 วิทยาการคำนวณ 1 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
65 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
66 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
67 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
68 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
69 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
70 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
71 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
72 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
73 ว22102 วิทยาการคำนวณ 3 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
74 ว22103 วิทยาศาสตร 4 2/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
75 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
76 ว23102 วิทยาการคำนวณ 5 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
77 ว23103 วิทยาศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
78 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
79 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
80 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
81 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
82 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
83 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
84 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
85 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
86 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
87 ศ11101 ศิลปะ 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
88 ศ11101 ศิลปะ 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
89 ศ12101 ศิลปะ 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
90 ศ12101 ศิลปะ 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
91 ศ13101 ศิลปะ 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
92 ศ13101 ศิลปะ 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
93 ศ14101 ศิลปะ 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
94 ศ15101 ศิลปะ 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
95 ศ16101 ศิลปะ 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
96 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
97 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
98 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
99 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
100 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
101 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
102 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
103 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
104 ศ22101 ทัศนศิลป์3 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
105 ศ22101 ทัศนศิลป์3 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
106 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
107 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
108 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์3 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
109 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์3 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
110 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
111 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
112 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
113 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
114 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
115 ศ23101 ทัศนศิลป์5 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
116 ศ23101 ทัศนศิลป์5 1/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
117 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์5 1/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
118 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์5 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
119 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
120 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
121 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
122 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางรักษิณา กิจรักษ์
123 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางรักษิณา กิจรักษ์
124 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางรักษิณา กิจรักษ์
125 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
126 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
127 จ11201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
128 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
129 จ12201 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
130 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
131 จ13201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
132 จ14201 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
133 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
134 จ15201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
135 จ16201 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
136 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
137 จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
138 ส11231 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
139 ส11231 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
140 จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
141 ส12232 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
142 ส12232 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
143 ส13233 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
144 ส13233 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
145 ส14234 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
146 ส15235 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
147 ส16236 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
148 ส21231 หน้าที่พลเมือง1 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
149 ส21232 หน้าที่พลเมือง2 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
150 ว21201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
151 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
152 ว22201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
153 ส22234 หน้าที่พลเมือง4 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
154 ว23201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
155 ส23235 หน้าที่พลเมือง5 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
156 ส23236 หน้าที่พลเมือง6 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
157 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
158 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
159 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
160 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
161 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
162 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
163 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
164 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
165 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
166 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
167 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
168 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
169 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
170 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
171 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
172 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
173 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
174 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
175 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
176 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
177 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
178 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
179 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
180 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
181 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
182 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
183 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
184 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
185 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
186 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
187 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
188 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายพนมกร กองแสง
189 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
190 ง21203 อาหารว่าง 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
191 ง22203 ขนมไทย 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
192 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
193 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
194 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
195 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
196 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
197 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
198 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
199 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
200 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
201 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
202 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
203 กิจกรรมซ่อมเสริม 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
204 ง23203 อาหารจานเดียว 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
205 ก32458 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 1/2563 นายพนมกร กองแสง
206 ก88036 ชุมนุมวอลเลย์บอล 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
207 ก88582 ชุมนุมฟุตบอลชาย 1/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
208 ก88678 ชุมนุมสนุกกับวิทย์รอบตัว 1/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
209 ก88678 ชุมนุมสนุกกับวิทย์รอบตัว 1/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
210 ก91665 ชุมนุมธรรมศึกษาสร้างสรรค์ 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
211 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
212 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
213 ก91939 ชุมนุมกีฬา 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
214 ก91960 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
215 ก91981 ชุมนุมเห็ดนางฟ้า 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
216 ก92003 ชุมนุมภาษาจีน 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
217 จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
218 ศ14102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 4 0/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
219 ศ15102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 5 0/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
220 ศ16102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 6 0/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ