คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
3 ท12101 ภาษาไทย 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
4 ท12101 ภาษาไทย 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
5 ท13101 ภาษาไทย 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
6 ท13101 ภาษาไทย 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
7 ท14101 ภาษาไทย 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
8 ท15101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
9 ท16101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
10 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
11 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
12 ท21101 ภาษาไทย1 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
13 ท21102 ภาษาไทย2 2/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
14 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
15 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
16 ท22101 ภาษาไทย3 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
17 ท22102 ภาษาไทย4 2/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
18 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
19 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
20 ท23101 ภาษาไทย5 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
21 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2563 นายพนมกร กองแสง
22 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
23 ท23102 ภาษาไทย6 2/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
24 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
25 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
26 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
27 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
28 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นายพนมกร กองแสง
29 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
30 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
31 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
32 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
33 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
34 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2563 นายพนมกร กองแสง
35 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
36 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2563 นายพนมกร กองแสง
37 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
38 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
39 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
40 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
41 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นายพนมกร กองแสง
42 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
43 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2563 นายพนมกร กองแสง
44 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
45 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
46 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2563 นายพนมกร กองแสง
47 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2563 นายพนมกร กองแสง
48 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
49 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
50 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
51 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2563 นายพนมกร กองแสง
52 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2563 นายพนมกร กองแสง
53 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
54 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
55 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
56 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
57 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2563 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
58 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2563 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
59 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
60 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
61 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
62 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
63 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
64 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
65 ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 0/2563 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
66 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
67 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
68 ว14102 วิทยาการคำนวณ 4 0/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
69 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
70 ว15101 วิทยาศาสตร์ 5 0/2563 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
71 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
72 ว15102 วิทยาการคำนวณ 5 0/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
73 ส21104 ประวัติศาสตร์2 2/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
74 ว16101 วิทยาศาสตร์ 6 0/2563 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข
75 ส22102 ประวัติศาสตร์3 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
76 ว16102 วิทยาการคำนวณ 6 0/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
77 ส22104 ประวัติศาสตร์4 2/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
78 ส23102 ประวัติศาสตร์5 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
79 ส23104 ประวัติศาสตร์6 2/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
80 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
81 ว21102 วิทยาการคำนวณ 1 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
82 ว21103 วิทยาศาสตร์ 2 2/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
83 ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 2/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
84 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
85 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
86 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
87 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
88 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
89 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
90 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
91 ว22102 วิทยาการคำนวณ 3 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
92 ว22103 วิทยาศาสตร 4 2/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
93 ว22104 วิทยาการคำนวณ 4 2/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
94 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
95 ว23102 วิทยาการคำนวณ 5 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
96 ว23103 วิทยาศาสตร์ 6 2/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
97 ว23104 วิทยาการคำนวณ 6 2/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
98 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
99 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
100 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
101 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
102 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
103 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
104 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
105 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา2 2/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
106 พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
107 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 2/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
108 พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
109 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 2/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
110 ศ11101 ศิลปะ 0/2563 นายอานนท์ อุทธิยา
111 ศ12101 ศิลปะ 0/2563 นายอานนท์ อุทธิยา
112 ศ13101 ศิลปะ 0/2563 นายอานนท์ อุทธิยา
113 ศ14101 ศิลปะ 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
114 ศ15101 ศิลปะ 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
115 ศ16101 ศิลปะ 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
116 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
117 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
118 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
119 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
120 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
121 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์1 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
122 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2563 นายอานนท์ อุทธิยา
123 ศ21103 ทัศนศิลป์2 2/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
124 ศ21104 ดนตรี-นาฏศิลป์2 2/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
125 ศ22101 ทัศนศิลป์3 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
126 ศ22101 ทัศนศิลป์3 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
127 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2563 นายอานนท์ อุทธิยา
128 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์3 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
129 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์3 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
130 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2563 นายอานนท์ อุทธิยา
131 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2563 นายอานนท์ อุทธิยา
132 ศ22103 ทัศนศิลป์4 2/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
133 ศ22104 ดนตรี-นาฏศิลป์4 2/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
134 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2563 นายอานนท์ อุทธิยา
135 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2563 นายอานนท์ อุทธิยา
136 ศ23101 ทัศนศิลป์5 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
137 ศ23101 ทัศนศิลป์5 1/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
138 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์5 1/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
139 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์5 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
140 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
141 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
142 ศ23103 ทัศนศิลป์6 2/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
143 ศ23104 ดนตรี-นาฏศิลป์6 2/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
144 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
145 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
146 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
147 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางรักษิณา กิจรักษ์
148 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
149 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางรักษิณา กิจรักษ์
150 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางรักษิณา กิจรักษ์
151 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
152 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
153 จ11201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
154 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
155 จ12201 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
156 อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
157 จ13201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
158 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 2/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
159 จ14201 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
160 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
161 จ15201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
162 อ22102 ภาษาอังกฤษ4 2/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
163 จ16201 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
164 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
165 จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
166 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 2/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
167 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 2/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
168 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 2/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
169 ส11231 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
170 ส11231 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
171 จ23201 ภาษาจีนเบื้องต้น 5 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
172 ส12232 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
173 ส12232 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
174 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 2/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
175 ส13233 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
176 ส13233 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
177 ว11201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
178 ส14234 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
179 ว12201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
180 ส15235 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
181 ว13201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 0/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
182 ว14201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 0/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
183 ส16236 หน้าที่พลเมือง 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
184 ว15201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
185 ว16201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
186 ส21231 หน้าที่พลเมือง1 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
187 ส21232 หน้าที่พลเมือง2 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
188 ว21201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
189 ว21202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
190 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
191 ว22201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
192 ว22202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 2/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
193 ส22234 หน้าที่พลเมือง4 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
194 ว23201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
195 ส23235 หน้าที่พลเมือง5 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
196 ว23202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 2/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
197 ส23236 หน้าที่พลเมือง6 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
198 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
199 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
200 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
201 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
202 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
203 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
204 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
205 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
206 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
207 ก44732 กิจกรรมแนะแนว 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
208 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
209 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
210 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
211 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
212 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
213 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
214 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
215 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
216 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
217 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
218 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
219 ก44754 กิจกรรมชุมนุม 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
220 ง16202 งานประดิษฐ์จากผ้า 0/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
221 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสาวณัฐพร ขุ่ยขะ
222 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสาวริญญาภัสร์ ปัญจพงศ์จรัส
223 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นายธัณวัฒน์ อุดหมอ
224 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสาวกาญจนา คำดี
225 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
226 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสุวิมล ท้าวฟองคำ
227 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสาวอรุนณี บุญตั้ง
228 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางสาวอาภรณ์ แซ่อัง
229 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นายดีรวัฒน์ นาทะสัน
230 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางศุภนิดา วาสน์เกื้อกูล
231 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางพรรณี ทรายหมอ
232 ก44789 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 0/2563 นางกนิษฐา มาไกล
233 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 2/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
234 ก44853 กิจกรรมแนะแนว 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
235 ง14202 ร้อยลูกปัด 0/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
236 ง15202 การประดิษฐ์ของชำร่วย 0/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
237 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
238 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
239 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
240 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
241 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ
242 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
243 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 2/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
244 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
245 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
246 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
247 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
248 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
249 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายพนมกร กองแสง
250 ก44903 ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
251 ง21203 อาหารว่าง 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
252 ง21204 อุตสาหกรรม1 2/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
253 ง22203 ขนมไทย 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
254 ง22204 อุตสาหกรรม2 2/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
255 ง23203 อาหารจานเดียว 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
256 ง23204 อุตสาหกรรม3 2/2563 นายนิพล ชัยวงษ์วัน
257 ก32458 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 2/2563 นายพนมกร กองแสง
258 ก32458 ชุมนุมคณิตศาสตร์ 1/2563 นายพนมกร กองแสง
259 ก88036 ชุมนุมวอลเลย์บอล 2/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
260 ก88036 ชุมนุมวอลเลย์บอล 1/2563 นายบรรจบ ไชยอาม
261 ก88582 ชุมนุมฟุตบอลชาย 2/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
262 ก88582 ชุมนุมฟุตบอลชาย 1/2563 นายวิเชียร มอญแก้ว
263 ก88678 ชุมนุมสนุกกับวิทย์รอบตัว 2/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
264 ก88678 ชุมนุมสนุกกับวิทย์รอบตัว 2/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
265 ก88678 ชุมนุมสนุกกับวิทย์รอบตัว 1/2563 นางสาวผกามาศ ชาวคำเขต
266 ก88678 ชุมนุมสนุกกับวิทย์รอบตัว 1/2563 นางกาญจนา ยะใจมั่น
267 ก91665 ชุมนุมธรรมศึกษาสร้างสรรค์ 2/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
268 ก91665 ชุมนุมธรรมศึกษาสร้างสรรค์ 1/2563 นางสาวเกศรินทร์ เยาว์ธานี
269 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 2/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
270 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 2/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
271 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2563 นายนชวนนท์ สุนทรสุข
272 ก91797 ชุมนุมบาริสต้าน้อย 1/2563 นางสาวภัทรวดี ศรีพรม
273 ก91939 ชุมนุมดนตรีสากล 2/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
274 ก91939 ชุมนุมดนตรีสากล 1/2563 นายภัทรวุธ พ้นภัย
275 ก91960 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 2/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
276 ก91960 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 1/2563 นายกิตติคุณ แก้วคำฟู
277 ก91981 ชุมนุมเห็ดนางฟ้า 2/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
278 ก91981 ชุมนุมเห็ดนางฟ้า 1/2563 สิบเอกนพพล ภิญโญโรจนาภรณ์
279 ก92003 ชุมนุมภาษาจีน 2/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
280 ก92003 ชุมนุมภาษาจีน 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
281 จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3 1/2563 นางสาวศิริยา สมบูรณ์
282 ก28970 ชุมนุมสุนทรียทางดนตรี 2/2563 นางสาววรรณภัสสร เต็นคำ