นางสาวอนินทิตา บุญนะ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 097978XXXX
 • Facebook : anintita.st@hotmail.com
 • Email : anintita097@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงแก่น
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4450
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 155025040460025
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่