นางสาวกนกวลี ท้วมจันทร์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 16/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087566XXXX
 • Facebook : https://web.facebook.com/sqweez.zp/
 • Email : pakhwannnnn.n@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงแก่น
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1547
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 9540904044069
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : W.B.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่