นายเสรี หว้าสิริวงศ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 05/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098756XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/begin.vang.5
 • Email : beewahsiriwong1986@gmail.com
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปางหัดสหศาสตร์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1725
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 155024040460024
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่