นางสาวอัญชลี ยะตั๋น

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 29/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088657XXXX
 • Facebook :
 • Email : an29122536@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปางหัดสหศาสตร์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5518
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่