นายธีรพงษ์ ปานต๊ะรังษี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080809XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/pum.pan.5
 • Email : tokkapa@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปางหัดสหศาสตร์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2526
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 101900040461900
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.W.B.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่