นางสาวศิริลักษณ์ ชัยวงศ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 08/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061268XXXX
 • Facebook : ครูเบียร์
 • Email : zax_beer@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงแก่น
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 441
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 155039040460039
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่