นายวิเศษ ศักดิ์สิทธ์านุภาพ

ครูหอพัก

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 05/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081952XXXX
 • Facebook :
 • Email : tub-yu-gnyuj@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปางหัดสหศาสตร์
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : ครูหอพัก
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่