นางสาวกานต์ชนก บุดดี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 03/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084608XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/kru.buddee
 • Email : buddeechanokkan@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปางหัดสหศาสตร์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2786
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.W.B

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่