นางสาวMichelle Panganiban

ครูชาวต่างชาติ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 31/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 063675XXXX
 • Facebook : Mi che LLe
 • Email : caspermicmic@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงแก่น
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูชาวต่างชาติ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่