นางสาวสุวิมล ทะนันชัย

แม่ครัว

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 13/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook : สุวิมล ทะนันชัย
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงแก่น
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : แม่ครัว
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่