ว่าที่ร้อยตรีปภาษิต อุทธิยา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 16/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093050XXXX
 • Facebook : Papharath Uthiya
 • Email : mr1994patipan@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงแก่น
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1667
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 155122040460122
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่