นางทิพย์ภวรรณ วงษ์สุข

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 14/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093282XXXX
 • Facebook : https://m.facebook.com/tip.tippy.50
 • Email : Thipawan1426wongsuk@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปางหัดสหศาสตร์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5360
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 652882042642882
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SSBTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่