นายกุศล สว่างศีลธรรม

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 01/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098773XXXX
 • Facebook :
 • Email : hawjlistuam@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ปางหัดสหศาสตร์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1723
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 154978040460978
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการ English Speaking Day นายกุศล สว่างศีลธรรม 01/07/2020 - 30/03/2021
2 โครงการสภานักเรียน นายกุศล สว่างศีลธรรม 01/07/2020 - 31/03/2021