ข้อมูลโรงเรียน อ้อมอารีพิทยา

อ้อมอารีพิทยา

อ้อมอารีพิทยา อ.ร.

ชื่อภาษาอังกฤษ : omareepittaya

125 / 4 หมู่ 1
ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 Tel. 054832888

เบอร์โทรศัพท์ : 054832888

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : http://aomareepittaya.ac.th/

เกี่ยวกับอ้อมอารีพิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อ้อมอารีพิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 5 31 36
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
รวม 6 32 38

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 14 27 1
ป.2 17 13 30 1
ป.3 35 25 60 2
ป.4 26 17 43 2
ป.5 32 27 59 2
ป.6 33 32 65 2
ม.1 22 18 40 1
ม.2 26 26 52 2
ม.3 37 38 75 2
ม.6 3 5 8 1
อ.1 9 11 20 1
อ.2 17 12 29 1
อ.3 17 17 34 1
รวม 287 255 542 19

 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยาได้เริ่มก่อตั้งโดย นางภัคจิรา  ไกรณรงค์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน     ได้จัดซื้อที่ดินเนื้อที่  3 – 3 – 8 ไร่   ในปีพ.ศ.  2536   เพื่อเปิดโรงเรียนอนุบาล  และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนระดับอนุบาล ในปี  2537   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  9  ห้องเรียน  1  ห้องประกอบการ    ตามใบอนุญาตการใช้อาคาร เลขที่  ลป 183/2538  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2538    โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา  เปิดทำการครั้งแรกในปีการศึกษา 2538  โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นอนุบาลปีที่ 3   โดยใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลอ้อมอารี

               ปีการศึกษา 2536 – 2537  นางภัคจิรา   ไกรณรงค์  ได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลอ้อมารี  โดยมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  9  ห้องเรียน  1  ห้องประกอบการ    ตามใบอนุญาตการใช้อาคาร เลขที่  ลป 183/2538  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2538    

โรงเรียนอ้ออมอารีพิทยา  เปิดทำการครั้งแรกในปีการศึกษา 2538  โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นอนุบาลปีที่ 3   โดยใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลอ้อมอารี  โดยมี

                นายภัคจิรา            ไกรณรงค์              ผู้รับใบอนุญาต

                นายกฤษณะเทพ  ไกรณรงค์              ผู้จัดการ

                นายสุรพล             เผือกผล                 ครูใหญ่

ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนได้ทำการขยายการสอนระดับชั้นประถมศึกษา  เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และพื้นที่ใกล้เคียง     ผู้รับใบอนุญาตได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเนื้อที่  1- 3 – 59  ไร่  

ปีการศึกษา 2540  โรงเรียนได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กระดับประถม 4 ชั้น  1 หลัง  ตามใบอนุญาตเลขที่ ลป.005/2540  ลงวันที่  29  มกราคม  2540  และได้จัดซื้อที่ดินเนื้อที่  0 – 2 – 20 ไร่ และได้ทำการก่อสร้างอาคารโรงอาหารระดับประถมในที่ดินแปลงดังกล่าว 

ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้ทำการอาคารเอนกประสงค์  ห้องประชุม    ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้  โรงจอดรถ  

ปีการศึกษา 2542   โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเนื้อที่  0 – 3 – 46 ไร่    และได้ก่อสร้างอาคารคอมพิวเตอร์   อาคารห้องสมุด และร้านค้า 

ปีการศึกษา 2543  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  จากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดสร้างบ้านบอล  1 หลัง  พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับนักเรียนอนุบาล   ทำถนนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  และอาคารประถมขนาดกว้าง 8 เมตร  150 เมตร  พร้อมวางระบบสาธารณูปโภค  ท่อระบายน้ำ 

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนสร้างสนามบาสเกตบอลและสนามเอนกประสงค์ขนาด400 ตารางวา  พร้อมวางท่อระบายน้ำ  และที่นั่งเชียร์กีฬาจำนวน  4 อัน  สร้างหลังคาทางเดินเชื่อมทางอนุบาล  ขนาดกว้าง  8 เมตร ยาว  60 เมตร  และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการศึกษาเอกชน ให้เป็นโรงเรียนนำร่อง ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 

ปีการศึกษา  2545  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียน  โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  และได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา   ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม เนื้อที่  2 – 1 – 8  ไร่  และได้ทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  เป็นอาคารเรียนและอาคารวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา  2546   โรงเรียนได้สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน   เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของนักเรียน

ปีการศึกษา  2547   ได้สร้างสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน  เพื่อใช้เป็นที่จำหน่ายอาหาร  ขนม อุปกรณ์การเรียน  และผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลงานนักเรียน  อื่นๆ

ปีการศึกษา  2548    โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม เนื้อที่ 2 – 1 – 89 ตารางวา   มีเนื้อที่รวม  11 ไร่   3 งาน   30  ตารางวา และได้สร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  44 เครื่อง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ seven วางระบบ LAN และระบบ Internet  ตะคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง พัดลมเพดาน 10 ตัว เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องอัดสำเนาอัตโนมัติ เครื่อง Finger Scan จานดาวเทียมและวางระบบชุดแยกสัญญาณรับดาวเทียม จำนวน 3 ชุด เครื่องเล่น VCD , DVD และทีวี 34 นิ้ว 3 เครื่อง ทีวี 29 นิ้ว 32 เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยทางโรงเรียนต้นทาง คือ โรงเรียนไกลกังวน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ปรับปรุงเทคอนกรีตบริเวณสนามเด็กเล่น

ปีการศึกษา   2549  ได้สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรม

ปีการศึกษา  2550  ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม เนื้อที่   และได้สร้างห้องศูนย์สื่ออนุบาล  1  ห้อง  สร้างห้องสมุด   1  ห้อง  และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จำนวน   20  เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  15  เครื่อง  ใช้ในห้องสมุดเพื่อใช้ในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจาก Internet  จำนวน   4  เครื่อง  และใช้ในห้องธุรการเพิ่มเติมอีก  จำนวน  1  เครื่อง  พร้อมกับซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  รุ่น  bizhub 211  จำนวน  1  เครื่อง

ปีการศึกษา  2551  ได้จัดสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น(อาคารปิยะธิดา)   จำนวน  1  อาคาร สร้างอาคาร  2  ชั้น  ชั้นที่ 1   ใช้เป็นโรงอาหาร ชั้นที่  2  ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน  4  ห้องเรียน   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  จำวน   20  เครื่อง  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  15  เครื่อง ใช้ในห้องวิชาการ  5  เครื่อง  พร้อมกับซื้อเครื่อง Copy Print (เครื่องโรเนียวเอกสาร) รุ่น  RICOH JP755   จำนวน  1  เครื่อง   และซื้อเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น  sumsung  scx-4521f   จำนวน    2  เครื่อง

 

ปีการศึกษา  2552   ได้จัดสร้างอาคารเรียนและอาคารฝึกงานเพื่อรองรับการขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามโฉนดเลขที่  17158  ,  17148   รวมเนื้อที่  2  แปลง  7  ไร่  1  งาน  1  ตารางวา  และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  จำวน   10  เครื่อง  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  เพิ่มเติมจำนวน   5  เครื่อง ใช้ในห้องการเงินและบัญชี  3  เครื่อง  และใช้ในห้องสมุดเพิ่มเติมอีกจำนวน  2  เครื่องพร้อมกับซื้อเครื่อง Copy Print (เครื่องโรเนียวเอกสาร) รุ่น  Rongda RD3108B   จำนวน  1  เครื่อง 

ปีการศึกษา  2553   ได้จัดสร้างอาคารโรงอาหารและห้องประชุมเพื่อรองรับการขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามโฉนดเลขที่  17158  ,  17148   รวมเนื้อที่  2  แปลง  7  ไร่  1  งาน  1  ตารางวา  และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  จำวน   40  เครื่อง  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  และใช้ในห้องสมุดเพิ่มเติมอีกจำนวน  2  เครื่องพร้อมกับซื้อเครื่อง Print (เครื่องพิมพ์เอกสาร) รุ่น  HP P1102   จำนวน  1  เครื่อง 

ปีการศึกษา  2554  ได้จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์/ห้องประชุมเพื่อรองรับการขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามโฉนดเลขที่  17158  ,  17148   รวมเนื้อที่  2  แปลง  7  ไร่  1  งาน  1  ตารางวา  และซื้อเครื่อง Print (เครื่องพิมพ์เอกสาร) รุ่น  sumsung   จำนวน  2  เครื่อง  เครื่อง Print (เครื่องพิมพ์เอกสาร) รุ่น  canon   จำนวน  1  เครื่อง  โต๊ะนักเรียน 100 ตัว เก้าอี้เบาะหนังว้ในห้องประชุม 200 ตัวและโต๊ะขนาด 80x160 จำนวน 40 ตัว