ข้อมูลโรงเรียน ปางหัดสหศาสตร์

ปางหัดสหศาสตร์

ปางหัดสหศาสตร์ ปสศ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Panghudsahasart School

34 หมู่ 2
ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. 052020896

เบอร์โทรศัพท์ : 052020896

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://data.panghud.ac.th/

เกี่ยวกับปางหัดสหศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ปางหัดสหศาสตร์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 10 18 28
ครูอัตราจ้าง 3 3 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 2 1 3
รวม 16 24 40

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 18 25 43 2
ป.2 22 25 47 2
ป.3 31 34 65 2
ป.4 29 39 68 2
ป.5 25 23 48 2
ป.6 36 22 58 2
ม.1 26 32 58 2
ม.2 34 26 60 2
ม.3 24 38 62 2
อ.2 14 12 26 1
อ.3 15 16 31 1
รวม 274 292 566 20

           โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ 34 หมู่ที่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เดิมชื่อโรงเรียนบ้านปางหัด ต่อมาชุมชนมีความต้องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนมีนักเรียนจากหลายหมู่บ้านเข้ามาเรียน ทางโรงเรียนจึงดำเนินการเสนอเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านปางหัดเป็นโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2547
            โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ 34 หมู่ที่ 2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57310 โทรศัพท์ 053-918430 เว็บไซต์โรงเรียน www.panghud.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข จำนวน 1 หลัง บนพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา จัดการศึกษาในระบบตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับนักเรียนที่ออกกลางคันในช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งดำเนินการการจัดการศึกษานอกระบบ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์การศึกษาเพื่อเด็กไทย” เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนที่มาสมัครเรียนครั้งแรกจำนวน 23 คน
            โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์มีองค์คณะบุคคล และองค์กรอื่น ๆ ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานจัดการศึกษา คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(โครงการ ADP พญาพิภักดิ์) มูลนิธิแคปปิต้า แลนด์ โฮป สมาคมหอการค้าสิงคโปร์ ไทย เป็นต้น
            ในปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และโรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนหนึ่ง ไม่สามารถเดินทางไป – กลับเพื่อเรียนหนังสือได้ ทางโรงเรียนได้จัดสวัสดิการด้านที่พักนักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลและการคมนาคมระหว่างโรงเรียนกับบ้านไม่สะดวกได้มาพักอาศัย ซึ่งปัจจุบันมีบ้านพักนักเรียนอยู่จำนวน 5 หลัง บ้านพักนักเรียนชาย 2 หลัง และบ้านพักนักเรียนหญิง 3 หลัง มีจำนวนนักเรียนพักอาศัยปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น - คน เป็นนักเรียนชาย - คน และเป็นนักเรียนหญิง - คน
            สำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีหมู่บ้านที่มีนักเรียนในเขตบริการ คือ บ้านปางหัด บ้านปางหัดใหม่ บ้านพิทักษ์คีรี บ้านหนองเตา บ้านผาแล บ้านทรายทอง บ้านห้วยกุ๊ก บ้านห้วยปอ บ้านศิลาแดง บ้านผาตั้ง บ้านเจดีย์ทอง เป็นต้น