ข้อมูลโรงเรียน บ้านโนนสะอาดผาสุข

บ้านโนนสะอาดผาสุข

บ้านโนนสะอาดผาสุข นสอ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Nonsa-artpasuk

หมู่ที่ 6
ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1 Tel. 0927982467

เบอร์โทรศัพท์ : 0927982467

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://nsap.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโนนสะอาดผาสุข

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโนนสะอาดผาสุข

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 3 11 14
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 12 16

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 10 21 1
ป.2 18 12 30 1
ป.3 11 15 26 1
ป.4 15 10 25 1
ป.5 17 13 30 1
ป.6 11 18 29 1
ม.1 13 13 26 1
ม.2 17 15 32 1
ม.3 14 10 24 1
อ.2 13 12 25 1
อ.3 10 7 17 1
รวม 150 135 285 11

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข  

          ที่ตั้ง หมู่ 6    ตำบลหนองไฮ    อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี     

          สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1    

          โทร  092 7982467    

          e-mail  nonsaartpasuk@gmail.com

          Webs1ite  http://www.nsap.ac.th  

          เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 

          เนื้อที่ 19 ไร่  116  ตารางวา 

          เขตพื้นที่บริการ  ได้แก่ 1) หมู่ 6 ตำบลหนองไฮ  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

                                     2) หมู่ 10  ตำบลหนองไฮ  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

               โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  26 พฤษภาคม 2499  มีเนื้อที่ 19 ไร่ 116 ตารางวา ในเดือน มกราคม 2545 ชาวบ้านโดยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีมติให้เสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนบ้านโนนสะอาด เป็น โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี โดยมติของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2545

ข้อมูลผู้บริหาร

               1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ   นายภูวดล   พรทุม    

                    โทรศัพท์  0984696625 

                    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต   สาขา  การบริหารการศึกษา

                    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม  2554  จนถึงปัจจุบัน

                                                             เป็นเวลา  8  ปี   6   เดือน