ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลเวียงแก่น

อนุบาลเวียงแก่น

อนุบาลเวียงแก่น อบวก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : AnubanWiengekean

หมู่ที่ 1 บ้านหล่ายงาว
ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. 053608228

เบอร์โทรศัพท์ : 053608228

เบอร์แฟ็ก : 053608228

เว็บไซต์ : https://www.awk.ac.th/

เกี่ยวกับอนุบาลเวียงแก่น

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเวียงแก่น

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 5 14 19
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 1 5 6
อื่นๆ 2 5 7
รวม 10 25 35

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 39 40 79 3
ป.2 41 42 83 3
ป.3 44 31 75 3
ป.4 48 45 93 3
ป.5 30 32 62 2
ป.6 28 33 61 2
อ.1 13 17 30 1
อ.2 34 35 69 2
อ.3 41 34 75 3
รวม 318 309 627 22