คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน อนุบาลเวียงแก่น

คำถาม ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องเรียน

แจ้งข่าวสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ในการเตรียมเปิดห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MINI ENGLISH PROGRAM ระดับปฐมวัย ชั้น อนุบาล 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 หน้า..

Read More
SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์

Latest News57040140
1. พิธีถวายพระพรสมเด็จพระราชินี

2022-06-02 ศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์

Latest News57040140
2. ผอ.สพป.ชร.4 นิเทศโรงเรียน

2022-05-18 ศิรวิชญ์ เสาร์จันทร์

Latest News57040140
5. เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

2021-05-29 กนกวลี ท้วมจันทร์

Latest News57040140
6. การเตรียมเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น คณะครูระดับปฐมวัย และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

2020-10-08 วรินทร์ชญา ซอหนองบัว

Latest News57040140
7. นิเทศโรงเรียน

2020-08-31 กฤษฎา บุญเกตุ

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ใบความรู้การจัดกระทำข้อมูล 2021-06-23 ทวีพงษ์ ยศพิมสาร

กิจกรรม

Latest News57040140

ร่วมพิธีวางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ร่วมพิ

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.