แจ้งข่าวสาร

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น อ.1 ถึงชั้น ม.6  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. กรอกใบสมัคร

เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกใบสมัคร
https://web.rpg15.ac.th/work

2. พิมพ์ใบสมัครและ ใบรับสมัคร

การพิมพ์ใบสมัคร
เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัคร

3. ยื่นหลักฐาน

ยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐาน
โดยสามารถยื่น ณ วันที่รายงานตัว

4. มอบตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน

รายงานตัวและมอบตัว พร้อมใบมอบตัว
และหลักฐานการมอบตัว และชำระเงิน

สถิติจำนวนนักเรียน 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
รวม 0

สถิติจำนวนนักเรียนรายระดับชั้น

ห้อง แผนการเรียน ทั้งหมด ชาย หญิง
ป.5 แผนการเรียนทั่วไป 0 0 0
ป.5 แผนการเรียนปกติ 0 0 0
ม.4 แผนการเรียนภาอังกฤษ-จีน 0 0 0
ม.4 แผนการเรียนศิลป์ภาษา 0 0 0
ม.4 แผนการเรียนภาอังกฤษ-จีน 0 0 0
ม.4 แผนการเรียนศิลป์ภาษา 0 0 0
อ.1 ปกติ 0 0 0
อ.1 แผนการเรียนปกติ 0 0 0
อ.1 ปกติ 0 0 0
อ.1 แผนการเรียนปกติ 0 0 0